Privacy Verklaring

Hoody Retail Services B.V. ("wij", "onze", "ons" of "Hoody") streven ernaar de privacy van alle gebruikers van onze website, hoody.nl, of mobiele apps (gezamenlijk de "sites" genoemd) te beschermen. Wij verzoeken je deze privacyverklaring, waarin uiteen wordt gezet hoe wij jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen, aandachtig door te lezen. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Deze versie is opgesteld op 13 augustus 2018, te Haarlem. Indien er een wijziging zal plaatsvinden dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen en opnieuw vragen akkoord te gaan alvorens wij onze dienstverlening continueren.

Contactgegevens

Als je vragen of een verzoek hebt over ons privacy beleid of meer in het algemeen over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan, kun je als volgt contact met ons opnemen:

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je met ons contact hebt of als je gebruik maakt van onze diensten, bijvoorbeeld als je via onze sites een order plaatst. Wij bekijken ook hoe bezoekers onze sites gebruiken, om zo onze diensten te kunnen verbeteren en de klantervaring te optimaliseren.

Wij verzamelen gegevens:

 • als je een account bij ons aanmaakt of jouw accountinstellingen wijzigt;
 • als je een order bij ons plaatst en gedurende de orderprocedure (inclusief betaling en bezorging);
 • als je rechtstreeks per e-mail, telefoon, post, sms, of chat contact met ons opneemt; en
 • als je browst op en gebruikmaakt van onze sites (ook voordat je een account bij ons aanmaakt).

Wij verzamelen daarnaast gegevens van derden-websites, zoals advertentieplatforms

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 • In het kader van ons streven de privacy van onze klanten en de bezoekers aan onze sites te beschermen, willen we graag duidelijkheid verschaffen over de soorten persoonsgegevens die wij over jou verzamelen.
 • Als je onze sites bezoekt of via de sites een Hoody-bestelling plaatst, word je verzocht informatie over jezelf te verstrekken, zoals jouw naam, contactgegevens, bezorgadres, bijzonderheden over jouw order en betalingsgegevens, zoals credit- of bankcardgegevens.
 • Daarnaast verkrijgen wij gegevens over je gebruik van de sites en informatie over jou uit berichten die je op de sites post of als je contact met ons opneemt of ons feedback verschaft, inclusief per e-mail, post, telefoon of chat. Als je telefonisch contact met ons opneemt wordt het gesprek opgenomen voor trainingsdoeleinden en om onze diensten te verbeteren en worden aantekeningen gemaakt van het gesprek.
 • Wij verzamelen technische gegevens over jouw mobiele telefoon of computer, zoals welk besturingssysteem wordt gebruikt, het type toestel en verbinding en het IP-adres waarvandaan je onze sites bezoekt.
 • Wij verzamelen ook technische gegevens over jouw gebruik van onze diensten via een mobiel toestel, zoals de provider, locatiegegevens en prestatiegegevens, zoals mobiele betalingsmethodes, interactie met andere retailtechnologie zoals NFC Tags, QR Codes en/of gebruik van mobiele vouchers. Tenzij je de instellingen van jouw toestel en/of platform zo hebt ingesteld dat je anoniem bent, kan deze informatie automatisch door ons worden verzameld en gebruikt wanneer je via de Hoody-app of de browser van jouw mobiele toestel(len) of anderszins gebruikmaakt van onze diensten.
 • Wij verwerken uitsluitend gezondheidsinformatie over jou die je vrijwillig verstrekt en waarvoor je toestemming geeft, bijvoorbeeld ten aanzien van voedselallergieën.
 • Wij verwerken uitsluitend biometrische gegevens over jou die je vrijwillig verstrekt en waarvoor je toestemming geeft, bijvoorbeeld je kledingmaten om je advies te geven over de beschikbaarheid in jouw maat.
3. Hoe gebruiken we jouw gegevens
 • Wij verwerken uitsluitend de (persoons)gegevens die we over jou verzamelen als daar een reden voor bestaat en deze reden is toegestaan op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij hebben een rechtsgrond om jouw persoonsgegevens te verwerken wanneer wij deze moeten verwerken om je de diensten waarom je verzoekt te kunnen verlenen, om een overeenkomst met je aan te gaan, als we daarvoor jouw toestemming hebben, als wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben, of als wij daartoe een wettelijke verplichting hebben.
 • Wanneer we jouw persoonsgegevens moeten verwerken om je de verzochte diensten te kunnen verlenen of een overeenkomst met je aan te gaan, gebruiken we jouw persoonsgegevens:
  • om je toegang te kunnen verlenen tot de betreffende gedeelten van de sites;
  • om je de verzochte diensten aan te bieden;
  • om betaling van je te verkrijgen; en
  • om contact met je op te nemen wanneer dit nodig is in verband met het verlenen van de diensten, bijvoorbeeld om problemen met jouw order op te lossen.
 • Verder verwerken wij jouw persoonsgegevens als wij daarvoor gerechtvaardigde redenen hebben – bijvoorbeeld om onze diensten aan jouw persoonlijke voorkeuren aan te passen en om het mogelijk te maken jouw orders gemakkelijker en sneller te plaatsen. Deze redenen staan hieronder vermeld:
  • het verbeteren van de doelmatigheid en kwaliteit van de dienstverlening die onze klanten in de toekomst van ons kunnen verwachten;
  • om de content die wij of onze retail partners of advertentiepartners aan je tonen af te stemmen op jouw voorkeuren, bijvoorbeeld om je alleen winkels in jouw omgeving te tonen of alleen de voor jou meest relevante advertenties te tonen, gebaseerd op de door ons vastgestelde criteria;
  • om onze klantenondersteuning in staat te stellen je op de meest efficiënte wijze te helpen als je vragen of klachten hebt;
  • om contact met je op te nemen om te vragen naar jouw mening en feedback over onze dienstverlening en je in kennis te stellen van belangrijke wijzigingen of ontwikkelingen op de sites of in onze dienstverlening, en – als je hebt aangegeven deze informatie te willen ontvangen – je te laten weten of we onze dienstverlening hebben uitgebreid naar andere gebieden;
  • om jouw activiteiten op de sites te analyseren ter administratie, ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van onze bedrijfsvoering en voor statistische en analytische doeleinden en het voorkomen van fraude;
  • om naleving van de bepalingen van met jou afgesloten overeenkomsten en andere overeenkomsten af te dwingen, rechtsvorderingen in te stellen of daartegen verweer te voeren en de rechten van Hoody, retail partners, klanten, bikers en anderen uit te oefenen en te beschermen, waaronder het voorkomen van fraude; en
  • als je commentaar en feedback over de sites en de diensten verstrekt, kunnen wij dat commentaar en die feedback gebruiken op onze websites en in onze marketing- of advertentiemateriaal. Wij identificeren je in dat geval alleen bij jouw voornaam en woonplaats.
 • Wij analyseren daarnaast informatie over jouw gebruik van onze diensten afkomstig van jouw locatiegegevens om profielen met betrekking tot en voor jou op te stellen. Dit betekent dat we bepaalde veronderstellingen doen over waarin je geïnteresseerd zou kunnen zijn en dit gebruiken om je bijvoorbeeld meer op jou afgestemde marketingberichten te sturen, of suggesties te doen van winkels waarin je geïnteresseerd kunt zijn, of je op de hoogte te stellen van bijzondere aanbiedingen of producten waarin je geïnteresseerd kunt zijn. Deze activiteit wordt beschouwd als profilering. Je hebt ten aanzien van dit soort verwerking bepaalde rechten. Zie het Artikel 'Jouw rechten’ hieronder voor meer informatie.
 • Wanneer wij een beroep doen op gerechtvaardigde redenen als rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, voeren wij een belangenafweging uit om vast te stellen of de verwerking noodzakelijk is en jouw fundamentele privacyrechten niet zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen. Als je meer informatie over deze belangenafweging wilt hebben, kun je op de hierboven omschreven wijze contact met ons opnemen.
 • Als daarvoor een wettelijke verplichting op ons rust, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken om:
  • een administratie van jouw order(s) bij te houden; en
  • overige op ons rustende wettelijke verplichtingen of toepasselijke regelgeving na te leven.
4. Geautomatiseerde besluitvorming
 • Wij controleren al onze klanten op fraude. Bij vermoeden van frauduleuze activiteiten kunnen wij u blokkeren van het plaatsen van bestellingen en het gebruik van onze websites.
 • Wij controleren al onze klanten op fraude omdat dit noodzakelijk is ter uitvoering van de overeengekomen diensten met klanten. Dit doen wij door te controleren dat er wordt betaald voor diensten van ons (en winkels). Deze controle dient mede ter bescherming van personen tegen frauduleuze transacties met hun betaalkaart.
 • Onze fraudedetectie dient ter bescherming van zowel al onze klanten als Hoody. U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen een fraude gerelateerd besluit dat over u is gemaakt. Tevens hebt u het recht op informatie over de wijze waarop een dergelijk besluit tot stand is gekomen door ons te contacteren zoals beschreven in artikel 1.
5. Cookies

Je kunt je browser zodanig instellen dat alle of bepaalde cookies worden geweigerd of dat je gewaarschuwd wordt als websites toegang zoeken tot cookies of deze plaatsen. Als je het plaatsen van cookies deactiveert of cookies weigert, worden bepaalde gedeelten van de site ontoegankelijk voor je of functioneren ze wellicht niet optimaal. Zie ons Cookiebeleid op hoody.nl/cookies voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken.
Voorlichting vanuit de overheid is terug te vinden op:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 • Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan wij denken dat strikt noodzakelijk is.
 • Door ons verzamelde gegevens worden bewaard zo lang nodig is voor de in het artikel ‘Gebruik van mijn gegevens’ omschreven doeleinden, overeenkomstig onze gerechtvaardigde belangen of voor de in de toepasselijke wet- of regelgeving voorgeschreven termijn, bijvoorbeeld voor verslaggevingsdoeleinden.
 • Bij het vaststellen van de toepasselijke bewaartermijnen nemen wij onder andere de volgende factoren in acht:
  • onze contractuele verplichtingen en rechten ten aanzien van de betreffende gegevens;
  • wettelijke plicht(en) om gegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren;
  • de wettelijke verjaringstermijnen volgens het toepasselijke recht;
  • onze gerechtvaardigde belangen voor verwerking, mits wij een belangenafweging hebben uitgevoerd (zie art. ‘Hoe gebruiken wij jouw gegevens’);
  • (mogelijke) geschillen; en
  • door de betreffende autoriteit voor gegevensbescherming uitgevaardigde richtlijnen.
 • In alle andere gevallen worden jouw persoonsgegevens gewist zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze waren verzameld.
7. Delen van persoonsgegevens met derden
 • De gegevens die we over jou verzamelen worden overgebracht naar en opgeslagen op onze servers binnen de EU. Wij zijn heel voorzichtig en transparant over met wie we jouw persoonsgegevens wereldwijd delen.
 • Hoe wij jouw gegevens intern delen: Wij delen jouw persoonsgegevens met andere onderdelen van de Hoody groep voor zover nodig in verband met de in artikel 4 genoemde doeleinden.
 • Hoe wij jouw gegevens delen met derden: Wij delen jouw persoonsgegevens met externe dienstverleners die jouw persoonsgegevens opslaan op hun servers. Tot deze externe dienstverleners behoren:
  • Aanbieders van betaaldiensten (inclusief online aanbieders van betaaldiensten): om hen in staat te stellen hun diensten aan ons te verlenen, zoals het verwerken van creditcardbetalingen of het verlenen van ondersteunende diensten aan jou;
  • IT-dienstverleners (inclusief verleners van clouddiensten): voor gegevensopslag en analysedoeleinden;
  • Retail partners: waar je een order hebt geplaatst, zodat zij de order kunnen uitvoeren, weten of je een allergie hebt (wanneer je die informatie vrijwillig hebt verstrekt), wat je kledingmaat is (als je die hebt ingevoerd), problemen op te lossen en hun dienstverlening te verbeteren;
  • Bikers zodat zij jouw order kunnen bezorgen;
  • Klantenondersteuningspartners: die ons helpen problemen op te lossen die je met onze dienstverlening hebt; en
  • Marketing- en advertentiepartners: zodat ze ervoor kunnen zorgen dat je alleen advertenties krijgt te zien die relevant voor je zijn en zodat ze je namens ons per e-mail marketingberichten kunnen toezenden.

Hoody neemt in redelijkheid alle stappen nodig om ervoor te zorgen dat als jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan derden deze veilig en overeenkomstig dit privacybeleid worden behandeld.

 • Wanneer wij een samenwerking aangaan of fuseren met of worden overgenomen door een andere onderneming of een andere onderneming overnemen: aan de andere onderneming, onze nieuwe zakelijke partners of eigenaars dan wel hun adviseurs.
 • Wij kunnen je persoonsgegevens tevens bekendmaken:
  • als wij verplicht zijn (en/of als wij van oordeel zijn dat wij verplicht zijn) jouw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke plicht of voorschrift. Hiertoe behoort ook een wettelijke plicht om gehoor te geven aan verzoeken om informatie van de politie of het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen of organisaties ter bescherming tegen en voorkoming van fraude;
  • om naleving van de bepalingen van onze overeenkomst met jou of enige andere overeenkomst af te dwingen;
  • ter bescherming van de rechten van Hoody, retail partners, bikers, en anderen en het voorkomen van fraude en;
  • aan die derden als wij in redelijkheid noodzakelijk achten ter vaststelling of voorkomen van misdrijven, bijv. de politie.
8. Beveiliging
 • Wij hebben krachtige technologieën en beleidsmaatregelen ingevoerd die ervoor zorgen dat de door ons bewaarde persoonsgegevens afdoende beschermd zijn.
 • Wij hebben maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde inzage en onrechtmatige verwerking, niet-opzettelijk verlies, vernietiging en schade.
 • Als je ervoor hebt gekozen een wachtwoord in te stellen voor bepaalde onderdelen van de sites, ben je zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding ervan. Wij raden je aan jouw wachtwoord met niemand te delen.
 • Het verzenden van gegevens via het internet is nooit helemaal veilig. Hoewel wij maatregelen hebben getroffen ter bescherming van jouw persoonsgegevens, kunnen wij de beveiliging van jouw gegevens die worden verzonden naar ons nooit helemaal garanderen; elke verzending is dan ook voor jouw eigen risico. Zodra jouw persoonsgegevens in ons bezit zijn, passen wij strikte procedures en beveiligingsmaatregelen toe om deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.
9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoody en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
 • Hoody wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
10. Klachten

Als je niet tevreden bent over de manier waarop wij een klacht van jou hebben afgehandeld of als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de wetgeving inzake de gegevensbescherming, kun je je wenden tot:

Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens:

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

Correspondentieadres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Tel.: 088-1805 250

Website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

search

Zoek mijn huidige locatie

Gebruik GPS

Mijn Winkelmandje