ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom op hoody.nl en onze app (elk: onze "Dienst"). Op deze pagina (en op de documenten waarnaar hier wordt verwezen) vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de leveringen van bestellingen door onze retail partners. We verzoeken u deze voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een product bestelt via onze site. Door het gebruik van onze site en het plaatsen van een bestelling via onze site aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden. Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op voordat u een bestelling plaatst.

1. INFORMATIE OVER ONS

Algemene Voorwaarden van Hoody B.V., gevestigd te Haarlem, The Netherlands (hierna: “Hoody”) Hoody is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72305444. Welkom op onze website hoody.nl en in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (hierna: onze "Dienst"). Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de bereiding van maaltijden door onze retail partners. We verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een maaltijd via de Dienst bij een Retail Partner bestelt en door ons laat bezorgen. Door gebruik te maken van onze Dienst aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected] voordat u van onze Dienst gebruik maakt.

2. DOEL

Het doel van onze Dienst is om u op een eenvoudige en handige wijze te koppelen aan de winkels waarmee wij samenwerken ("Retail Partners") om hun assortiment weer te geven, en om u in de gelegenheid te stellen om producten bij hen te bestellen. Bij het aanbieden van de producten en het aannemen van uw bestellingen treedt Hoody op namens de Retail Partners. Zodra u een bestelling hebt geplaatst, zal uw bestelling worden bezorgd door Hoody ("Hoody Bezorging") of door onze bezorgpartners ("Partner Bezorging") (hierna beide aangeduid als: "Bezorging"). Wij zullen u informeren welke bezorgingswijze van toepassing is voordat u een bestelling plaatst.

3. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

Hoody's dienst is beschikbaar voor onze Retail Partners in heel Nederland, mist er voldoende winkels, consumenten en bezorgers in die regio zijn aangesloten. Elk Retail Partner heeft een bepaald Bezorgingsgebied, dit om te zorgen dat de producten door ons in goede conditie bij u kunnen worden bezorgd. Indien u buiten het betreffende bezorgingsgebied van het Retail partner woont, krijgt u een melding dat online bestellen niet mogelijk is. De tijden waarop kan worden besteld, zijn afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de beschikbaarheid van onze Retail Partners. Om producten te bestellen klikt u eerst op de betreffende link om het assortiment te zien, en daarna op het product van uw keuze. Vervolgens krijgt u de optie om te bestellen bij de Retail Partner van uw keuze.

4. BESTELLINGEN EN KWALITEIT

Als u een bestelling plaatst via onze Dienst, dan zal de bestelling worden verzonden aan de Retail Partner voor acceptatie. De overeenkomst komt tot stand zodra de Retail Partner uw bestelling aanvaardt, waarna wij u namens de betreffende Retail Partner een mail zullen sturen waarin we u bedanken voor uw bestelling en bevestigen dat uw bestelling is ontvangen en aanvaard door het Partner Restaurant (de "Bevestigingsmail"). Indien u een bestelling bij ons plaatst, handelt u in eigen naam en voor eigen rekening en niet namens enig ander persoon. Door het verzenden van de Bevestigingsmail komt de overeenkomst tot het leveren en bezorgen van een product(en) tussen u en het Retail Partner tot stand. Hierbij is het van belang dat u een correct e-mailadres opgeeft. Het door u opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling. Zorg tevens voor opgave van een juist adres en telefoonnummer zodat de bestelling(en) op de juiste locatie kunnen worden bezorgd. Indien de deur niet binnen vijf minuten, nadat de bezorger op het opgegeven adres is aangekomen, wordt geopend (en ook niet wordt gereageerd op een telefonisch bericht), dan mag de bezorger vertrekken en zal de bestelling als bezorgd worden beschouwd; u blijft dan de kosten van de bestelling aan Hoody verschuldigd. Hoody streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening en fungeert als eerste aanspreekpunt indien er een probleem is met de kwaliteit of de temperatuur van uw producten of de bezorging. Wij controleren onze Retail Partners nauwkeurig en het is belangrijk dat zij voldoen aan onze standaarden en reputatie. Indien u een klacht heeft met betrekking tot één van onze Retail Partners, over de producten of de bezorging daarvan, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via de Dienst contact met ons opnemen.

5. MAALTIJDEN EN ALLERGIE

Alle producten worden door de Retail Partner via de Dienst aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien een bepaald product niet beschikbaar is, kan de Retail Partner een alternatief aanbieden. U bent uiteraard niet verplicht dit alternatief te aanvaarden. Onze Retail Partners kunnen bij het vervaardigen van uw bestelling bepaalde voedingsmiddelen gebruiken waarvoor u allergisch kan zijn, zoals bijvoorbeeld noten of gluten. Mocht u allergisch zijn voor enig voedingsmiddel, neem dan contact op met de Retail Partner vóórdat u een bestelling plaatst. Hoody kan niet garanderen dat iedere bestelling van een Retail Partner vrij is van allergenen en/of geschikt is voor vegetariërs/veganisten. Hoody sluit elke aansprakelijk daarvoor uitdrukkelijk uit.

6. VERKOOP VAN ALCOHOL

Alcoholhoudende drank wordt alleen verkocht aan personen ouder dan 18 jaar. Hoody hanteert het beleid dat bij twijfel naar uw identiteitsbewijs zal worden gevraagd zodat u kunt aantonen dat u 18 jaar of ouder bent. De bezorger mag het verstrekken van alcohol weigeren aan degene die zich, onvoldoende kan legitimeren of onder invloed is van alcohol of drugs.

7. LEVERING

Ons doel is om de best mogelijke service te verlenen bij het aannemen van bestellingen en bezorgen van de producten. De bezorgtijd van uw bestelling wordt bepaald door rekening te houden met het aantal bestellingen en de omstandigheden waarmee wij of de Retail Partners op dat moment worden geconfronteerd. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt geleverd op het in de Bevestigingsmail en op de Dienst vermelde tijdstip.

8. ANNULERING BEDERFELIJKE PRODUCTEN

U heeft het recht om de bestelling van bederfelijke producten binnen een redelijke tijd en voordat de Retail Partner is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, te annuleren. Voor het annuleren van een bestelling met bederfelijke producten dient u contact op te nemen met de Retail Partner. Bij een bestelling die is geannuleerd nadat het Retail Partner is begonnen met het klaarmaken van de bestelling, komen de kosten van de bestelling voor uw rekening. Hoody en de Retail Partner behouden zich te allen tijde het recht voor om een bestelling te annuleren. Hierover wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. De bestellingen die in overeenstemming met deze bepaling zijn geannuleerd, zullen niet in rekening worden gebracht. Een betaling gedaan voorafgaand aan deze annulering zal door Hoody of een Retail Partner worden geretourneerd via dezelfde betalingswijze als door u gebruikt bij de bestelling. Indien het bedrag door Hoody of een Retail Partner op een andere wijze aan u zal worden geretourneerd, zal eerst contact met u worden opgenomen.

9. Retourrecht

Op veel producten die Hoody aanbiedt via haar Dienst is het wettelijke retourrecht toepasbaar. Zo kunt u met uw product terug naar de winkel of regelen met één van onze partners. Op onze website vindt u hierover een uitgebreide omschrijving http://www.hoody.nl/nl/retourrecht

9. PRIJS EN BETALING

De prijs van een product zal via onze Dienst worden gecommuniceerd. Prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen van de producten variëren en kunnen op ieder moment worden gewijzigd. De wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor u een Bevestigingsmail hebt ontvangen, tenzij sprake is van een duidelijke fout in de prijs, waarvan wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. U heeft de mogelijkheid om de bestelling, direct nadat we u van deze fout op de hoogte hebben gebracht, te annuleren.

Ondanks onze inspanningen zullen sommige producten mogelijk incorrect geprijsd zijn op onze Dienst. De betreffende Retail Partner zal de prijzen als onderdeel van het bestelproces verifiëren. Betaling van de bestellingen kunnen via onze Dienst worden gedaan door middel van creditcard of bankpas. Bevestiging van de bestelling betekent dat uw creditcard of bankpas is geautoriseerd en dat het bedrag klaarstaat voor betaling. De betaling wordt rechtstreeks aan Hoody gedaan die daarbij uitsluitend optreedt namens het betreffende Retail Partner. Wij zijn door onze Retail Partners gemachtigd de betalingen namens hen in ontvangst te nemen. Iedere betaling aan Hoody voor een bestelling ontslaat u van uw verplichtingen om dit bedrag aan het Retail Partner te betalen. Indien u een Retail Partner hebt geselecteerd dat zelf Retail Bezorging aanbiedt, dan is het ook mogelijk om uw bestelling direct contant te betalen aan de Retail Partner door middel van betaling aan de bezorger bij aflevering. Als contante betaling van uw bestelling mogelijk is, dan zal dat worden aangegeven op de Dienst voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling.

Indien Hoody of een Retail Partner een bestelling aan u levert, kunnen wij naar eigen goeddunken bezorgkosten bij u in rekening brengen. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht voordat u een bestelling plaatst.

10. FOOI

Indien u een bestelling plaatst, heeft u de mogelijkheid om een discretionaire betaling te doen in de vorm van een fooi aan Hoody in aanvulling op de prijs van de maaltijden bij uw bestelling. Op onze website kunt u meer informatie vinden over hoe Hoody met fooien omgaat.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Hoody de Dienst aan in de staat waarin het zich verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van onze Dienst, en garanderen niet dat deze actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Behoudens voor zover hierna beschreven, zullen noch Hoody noch onze Retail Partners aansprakelijk zijn voor schade ontstaan ten gevolge van de geleverde diensten of enige tekortkoming bij de uitvoering van de diensten of het schenden van enige andere verplichting, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hoody of de Retail Partner in welk geval Hoody respectievelijk de Retail Partner uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. In het geval dat Hoody of de Retail Partner aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid gezamenlijk beperkt tot de prijs van de bestellingen die u heeft betaald.

12. OVERMACHT

Hoody en/of een Retail Partner is niet aansprakelijk voor niet of niet tijdige nakoming van enige verplichting uit deze algemene voorwaarden indien dit wordt veroorzaakt door een omstandigheid die redelijkerwijs buiten de macht van Hoody en/of een Retail Partner ligt. Zulke oorzaken omvatten maar zijn niet beperkt tot stroomuitval, uitval van internet, staking, oproer, brand, storm, aardbeving, terrorisme, oorlogshandelingen, noodtoestand of gelijksoortige omstandigheden.

13. GEEN AGENT

Niets in deze overeenkomst strekt ertoe om Hoody als uw agent te laten optreden of Hoody namens u verplichtingen aan te laten gaan.

14. NIETIGE/VERNIETIGBARE BEPALINGEN

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

15. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze algemene voorwaarden omvatten de gehele overeenkomst tussen partijen over dit onderwerp en vervangen alle eerdere overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen partijen aangaande dit onderwerp.

16. WIJZIGEN VOORWAARDEN

Hoody behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

17. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze algemene voorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN WEBSITE & APP

1. INFORMATIE OVER ONS

Algemene Voorwaarden van Hoody Holding BV, gevestigd aan de Kleine Houtstraat 105 RD, 2011 DK te Haarlem, (hierna: “Hoody”).Hoody is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72305444. Welkom op onze website hoody.nl en in onze app die we beschikbaar stellen via de app store of anderszins (hierna: onze "Dienst"). Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze diensten en op de bereiding van maaltijden door onze retail partners. We verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u een maaltijd via de Dienst bij een Retail Partner bestelt en door ons laat bezorgen. Door gebruik te maken van onze Dienst aanvaardt u deze algemene voorwaarden en onze gebruiksvoorwaarden. Als u vragen heeft over onze voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected] voordat u van onze Dienst gebruik maakt.

2. TOEGANG TOT ONZE DIENST EN ACCOUNT

Wij behouden ons het recht voor de toegang tot onze Dienst zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te beperken of aan te passen. Wij zijn niet aansprakelijk als, om welke reden dan ook, onze Dienst niet beschikbaar is op een bepaald moment of voor een bepaalde periode. U bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk behandelen van uw inloggegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. Indien u zich zorgen maakt over uw inloggegevens of denkt dat er sprake is van misbruik, dan dient u contact op te nemen met [email protected] Wij behouden ons het recht voor om uw account op ieder moment te deactiveren.

3. RECHTMATIG GEBRUIK

U mag onze Dienst alleen gebruiken voor rechtmatige doeleinden. U mag onze Dienst niet zodanig gebruiken dat toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt geschonden of om materiaal dat niet voldoet aan de inhoud van onze normen genoemd in bepaling 5 te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken. Verder dient u zich geen ongeautoriseerde toegang te verschaffen tot (ieder onderdeel van) onze Dienst (apparatuur en netwerk daarbij inbegrepen) en onze Dienst in gevaar te brengen, te beschadigen of te ontregelen.

4. INTERACTIEVE FUNCTIES

We kunnen u (al dan niet tijdelijk) bepaalde functies verschaffen die u de mogelijkheid geven om interactief te zijn op onze Dienst, zoals een chatroom. Over het algemeen beperken wij een door ons aangeboden interactieve dienst niet. Materiaal dat in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden, zoals uiteengezet in bepalingen 5 en 6, kan echter worden verwijderd. Indien wordt besloten om een interactieve dienst te beperken, zal dit aan u worden gecommuniceerd voordat u gebruik maakt van de dienst. Wij streven ernaar om u dan een manier aan te bieden om contact op te nemen met de moderator indien problemen zich voordoen.

5. NORMEN TOEVOEGEN BIJDRAGEN AAN DIENST

Deze volgende normen gelden voor al het materiaal dat u toevoegt aan onze Dienst (hierna de "bijdragen") en voor de interactieve diensten die daaraan zijn verbonden. U dient te voldoen aan de letter en de strekking van de normen. De normen gelden voor elk deel van een bijdrage alsook voor het geheel. Bijdragen moeten concreet zijn (waar zij feiten bevatten), moeten oprecht zijn (waar zij meningen bevatten) en moeten voldoen aan het toepasselijke Nederlands recht en het recht van ieder land van waar zij zijn gepost. Niet toegestaan is:

 • lasterlijk, obsceen, beledigend, hatelijk of opruiend materiaal, seksueel expliciet van aard of aanzettend tot geweld of tot discriminatie gebaseerd op ras, sekse, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk op enig auteursrecht, gegevensrecht of handels- en/of beeldmerk;
 • misleiding of strijd met enige wettelijke verplichting tegenover een derde persoon (waaronder begrepen een contractuele verplichting), of het bevorderen van illegale activiteiten;
 • bedreiging, misbruik of een schending van de privacy van een ander, het veroorzaken van ergernis, ongemak of onnodige onrust, treiteren, overstuur maken, verlegen maken, verontrusten of irriteren;
 • imiteren, plaatsen onder een valse identiteit of in strijd met de waarheid de indruk geven dat materiaal door ons is geplaatst of
 • een onrechtmatige daad bevorderen, bepleiten of daaraan meewerken zoals (bij voorbeeld) schending van het auteursrecht of computermisbruik.
6. VERWIJDERING EN ONTZEGGING

Het niet voldoen aan bepaling 3 (rechtmatig gebruik) en/of 5 (normen toevoegen materiaal) van deze gebruiksvoorwaarden geeft Hoody het recht de volgende acties te ondernemen, onverminderd het recht van Hoody op vergoeding van schade:

 • het geven van een waarschuwing;
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van de Bijdragen die door u zijn geüpload naar onze Dienst;
 • • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente ontzegging van onze Dienst;
 • het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk; het initiëren van een juridische procedure, waaronder een claim tot vergoeding van alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot: redelijke administratieve en juridische kosten) voortvloeiende uit de inbreuk;
 • het openbaar maken van deze informatie aan de daartoe bevoegde instanties, voor zover wij dit redelijkerwijs noodzakelijk achten. De in deze bepaling genoemde acties zijn niet limitatief; wij behouden ons het recht voor om iedere andere actie te ondernemen die wij gepast achten.
7. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van onze Dienst en het materiaal dat daarop is gepubliceerd (exclusief uw Bijdragen) blijven berusten bij Hoody of bij de derde van wie Hoody toestemming heeft gekregen om het materiaal te gebruiken. Het staat u niet vrij enige inhoud van onze Dienst en het materiaal te kopiëren, reproduceren, herpubliceren, downloaden, posten, broadcasten, verzenden, ter beschikking te stellen aan het publiek, of anderszins te gebruiken, tenzij dit persoonlijk, niet-commercieel gebruik betreft.

8. BIJDRAGEN VAN DERDEN

De Bijdragen van derden die op onze Dienst worden geplaatst, zijn uitdrukkelijk niet bedoeld als advies waarop vertrouwd kan worden. Hoody is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de inhoud van deze Bijdragen, noch voor de gevolgen hiervan voor enige gebruiker van onze Dienst, of een ander die van deze Bijdragen op de hoogte is geraakt.

9. BIJWERKEN DIENST

We streven ernaar onze Dienst regelmatig bij te werken en behouden ons het recht voor om de inhoud daarvan op ieder moment aan te passen. Indien nodig, kunnen we onze Dienst tijdelijk buiten werking stellen of definitief sluiten. Het materiaal op onze Dienst kan op een gegeven moment verouderd zijn. Wij streven ernaar het materiaal up-to-date te houden en eventuele onjuistheden te corrigeren, maar zijn hiertoe niet verplicht.

10. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover de wet het toestaat, biedt Hoody de Dienst aan in de staat waarin het verkeert en voor zover beschikbaar. Wij bieden geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud, de Bijdragen van derden of de beschikbaarheid van onze Dienst en garanderen niet dat de Dienst actueel of foutloos is of dat defecten zullen worden hersteld. Hoody zal niet aansprakelijk zijn voor schade, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Hoody in welk geval Hoody uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

11. INFORMATIE OVER GEBRUIK VAN ONZE DIENST

Door het gebruiken van onze Dienst wordt er bepaalde informatie over u verzameld. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u naar ons Privacybeleid op hoody.nl/privacy

12. LICENTIE

Voor de Bijdragen die u heeft geplaatst op de Dienst verleent u aan Hoody een onbeperkte en kosteloze licentie om deze Bijdragen te gebruiken. Hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken. Verder staat u ervoor in dat de Bijdragen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat u gerechtigd bent de Bijdragen op de Dienst te plaatsen. Hoody wordt door u volledig gevrijwaard tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden terzake.

13. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

In de Dienst kunnen links opgenomen zijn die verwijzen naar andere sites en/of diensten van derden partijen. Deze links zijn slechts bedoeld ter informatie. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze sites of kwaliteit van de diensten en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk, noch voor schade die kan voortvloeien uit uw gebruik hiervan.

14. WIJZIGEN VOORWAARDEN

Hoody behoudt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de gebruiksvoorwaarden in de Dienst te plaatsen. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze gebruiksvoorwaarden en de geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.